27/09/16

הסמכה זמנית (ראשונה) לארבע שנים, עד אוגוסט 2020, להעניק תואר ראשון (B. Mus.) במוסיקה רב-תחומית לקריה האקדמית אונו

בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ו (27.9.2016), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית בראשותו של פרופ' מקס שטרן על עבודתה.
  2. לאמץ את המלצות הוועדה המקצועית להעניק הסמכה לקריה האקדמית אונו להעניק תואר ראשון (B.Mus.) במוסיקה רב תחומית למשך ארבע שנים דהיינו עד אוגוסט 2020.
  3. בתום התקופה, וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית בשנית, תוך בדיקת כלל הנושאים שהועלו בדו"ח לרבות עמידת המוסד והתוכנית בהחלטות המועצה במלואן.
  4. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".