08/08/17

הסמכה זמנית (ראשונה) לארבע שנים, עד אוגוסט 2021, להעניק תואר שני (M.A.) עם תזה וללא תזה בפסיכולוגיה חינוכית למכללה האקדמית עמק יזרעאל

בישיבתה ביום ט"ז באב תשע"ז (8.8.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה הבודקת בראשותו של פרופ' יואל אליצור על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. להסמיך את המכללה האקדמית עמק יזרעאל להעניק תואר שני עם וללא תזה (M.A.) בפסיכולוגיה חינוכית וזאת לתקופה של ארבע שנים, עד אוגוסט 2021.
  3. לקראת תום תקופת ההסמכה וכתנאי להארכתה, תיבדק תוכנית הלימודים, לרבות הנושאים הבאים:

א.         גיוס חבר סגל מתחום הפסיכולוגיה החינוכית שיהיה מחויב לתוכנית וישמש             כעתודה ניהולית במסגרת התוכנית.

ב.         פריסת הלימודים של המסלול המחקרי על פני שנות הלימוד.

ג.          עבודות הגמר ועבודות התזה של הסטודנטים.

  1. מתן ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".