14/08/18

הסמכה זמנית (ראשונה) לארבע שנים, עד אוגוסט 2022, לסמינר הקיבוצים המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות להעניק תואר שני (M.Ed.) עם תזה באוריינות חזותית בחינוך

בישיבתה ביום ג' באלול תשע"ח (14.8.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית בראשותה של פרופ' אלישבע רבל-נהר על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. להסמיך את סמינר הקיבוצים, המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות לתקופה של ארבע שנים להעניק תואר שני (M.Ed.) עם תזה באוריינות חזותית בחינוך.
  3. במהלך תקופת ההסמכה הזמנית נדרשת המכללה להמשיך לפעול לגיוס חברי סגל בכירים ליבתיים שילמדו בתוכנית.
  4. לקראת תום מועד ההסמכה, תעביר המכללה דו"ח התפתחות ודוגמאות לעבודות תזה שהוגשו ע"י תלמידי התוכנית.