14/08/18

הסמכה זמנית (ראשונה) לארבע שנים, עד אוגוסט 2022, לסמינר הקיבוצים המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות להעניק תואר שני (M.Ed.) עם תזה בהוראת מדעי הרוח בגישה רב-תחומית

בישיבתה ביום ג' באלול תשע"ח (14.8.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית בראשותו של פרופ' אביגדור שנאן על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. להסמיך את סמינר הקיבוצים, המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות לתקופה של ארבע שנים להעניק תואר שני (M.Ed.) עם תזה בהוראת מדעי הרוח בגישה רב תחומית.
  3. עד לשלב ההסמכה על המכללה לפעול כלהלן:

א.         בהתאם למהותה של התוכנית כתוכנית רב תחומית, יש להקפיד על כך שהקורסים (לפחות חלקם) יהיו רב תחומיים וישלבו תכנים מתחומים שונים.

ב.         לפחות בקורס אחד בתוכנית ישולבו בכל שנה שני מרצים המתמחים בתחומים שונים.

ג.          יש להקפיד כי עבודות התזה יהיו רב תחומיות וישלבו בצורה מאוזנת תחומים שונים. בהתאם לכך יש להקפיד על כך שלעבודות הגמר יהיו שני מנחים מתחומים שונים, אלא אם המנחה בקיא בעליל בשני התחומים.

ד.         על המכללה להקפיד כי רשימות הקריאה של הקורסים יהיו רב תחומיות, ויכללו מספר רב יותר של  פריטים באנגלית.

ה.         המכללה תפרט מהם תחומי הלימוד של הסטודנטים במסגרת התואר הראשון.

  1. לקראת תום תקופת ההסמכה, תשלח המכללה דו"ח התפתחות שיתייחס, בין היתר, לסעיפים 3א-3ה לעיל. לדו"ח ההתפתחות תצרף המכללה דוגמאות לעבודות תזה.
  2. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".