14/08/18

הסמכה זמנית (ראשונה) לארבע שנים, עד אוגוסט 2022, למכללת לוינסקי לחינוך להעניק תואר שני (M.Ed.) עם תזה בהוראה ולמידה

בישיבתה ביום ג' באלול תשע"ח (14.8.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים, פרופ' מלכה גורודוצקי ופרופ' יעקב יבלון, על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
  2. להסמיך לתקופה של ארבע שנים את מכללת לוינסקי לחינוך להעניק תואר שני (M.Ed.) עם תזה בהוראה ולמידה.
  3. יש להתייחס להערותיה של פרופ' מלכה גורודצקי בחוות דעתה מיום 23.1.2018, המתייחסות לכתיבת עבודת הגמר והצעות המחקר.
  4. לקראת תום מועד ההסמכה, תעביר המכללה דו"ח התפתחות ודוגמאות לעבודות תזה שהוגשו ע"י תלמידי התוכנית.