30/04/20

הסמכה זמנית (ראשונה) לארבע שנים (עד אפריל 2024) להעניק תואר "מוסמך בחינוך" (M.Ed.) ללא תזה בהוראת החינוך הגופני למכללה האקדמית לחינוך ולספורט אוהלו בקצרין

בישיבתה ביום ו' באייר תש"פ (30.4.2020) דנה המועצה להשכלה גבוהה בדו"ח ההתפתחות שהגישה המכללה האקדמית לחינוך אוהלו אודות תוכנית הלימודים לתואר מוסמך בחינוך ללא תזה בהוראת החינוך הגופני ובחוות דעת הסוקרים, והיא מחליטה לאמץ את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות כלהלן:

  1. להודות לסוקרים, פרופ' מיקי שיינוביץ וד"ר פליקס לבד, על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
  2. להסמיך באופן זמני לתקופה של ארבע שנים (דהיינו עד מאי 2024) את המכללה האקדמית לחינוך אוהלו להעניק תואר "מוסמך בחינוך" (M.Ed.) ללא תזה בהוראת החינוך הגופני.
  3. להמשיך ולעקוב אחר התפתחות התוכנית לקראת שלב חידוש ההסמכה על מנת לבדוק את התפתחות תוכנית הלימודים לתואר "מוסמך בחינוך" (M.Ed.) ללא תזה בהוראת החינוך הגופני.
  4. מתן ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 (וכפי שעודכנה ביום 13.11.18) בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".