19/07/16

הסמכה זמנית (ראשונה) לארבע שנים, עד יולי 2020, להעניק תואר שני (M.Sc.) ללא תזה בהנדסת תוכנה לעזריאלי מכללה אקדמית להנדסה ירושלים

בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ו (19.7.2016) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות חו"ל  והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים על חוות הדעת שהגישו.
  2. להסמיך את עזריאלי מכללה אקדמית להנדסה ירושלים להעניק תואר שני ללא תזה (M.Sc.) בהנדסת תוכנה לתקופה של ארבע שנים, דהיינו עד ליולי 2020.
  3. לקראת סוף תשע"ח, דהיינו יולי 2018, תעביר המכללה התייחסות להערות המופיעות בחוות הדעת של הסוקרים וכן להערות שעלו בדו"חות האיכות.
  4. לקראת תום התקופה וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית בשנית, לרבות עמידת המכללה בהערות המופיעות בחוות הדעת של הסוקרים.
  5. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".