18/07/17

הסמכה זמנית (ראשונה) לארבע שנים, עד יולי 2021, להעניק תואר שני (M.Sc.) עם תזה במדעי המחשב (לצד תוכנית הלימודים ללא תזה הקיימת) למכללה האקדמית תל-אביב יפו

בישיבתה ביום כ"ד בתמוז תשע"ז (18.7.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית בראשות פרופ' שולי וינטנר על הדו"ח שהגישה ועל עבודתה עד כה.
  2. להסמיך לתקופה של ארבע שנים (עד יולי 2021), את המכללה האקדמית לתל-אביב-יפו להעניק תואר שני עם תזה (M.Sc. ) במדעי המחשב
  3. לקראת תום תקופת ההסמכה וכתנאי להארכתה, תיבדק תוכנית הלימודים בשנית, בהתאם להחלטות המל"ג הנוגעות לעניין ומדיניותה בנושאים שונים, ובהתאם למפורט בדו"ח זה. במסגרת בדיקה זו ייבחנו, בין היתר, עבודות התזה בהתאם לנדרש ע"י הוועדה המקצועית.
  4. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".