16/07/19

הסמכה זמנית ראשונה לארבע שנים, עד יולי 2023, לבצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים להעניק תואר שני (M.Des.) ללא תזה בתקשורת חזותית

בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ט (16.7.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:
1. להודות לסוקרים על חוות דעתם.
2. להעניק לבצלאל – אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים הסמכה זמנית להעניק לתואר שני (M.Des.) ללא תזה בתקשורת חזותית, לתקופה קצובה של ארבע שנים, עד יולי 2023.
3. לקראת תום תקופת ההסמכה הזמנית וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית בשנית.
4. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 13.11.2018 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות".