31/05/16

הסמכה זמנית (ראשונה) לארבע שנים (עד יוני 2020) להעניק תואר ראשון (B.A.) חד-חוגי ודו-חוגי בחינוך למכללה האקדמית גליל מערבי

בישיבתה ביום כ"ג באייר תשע"ו (31.5.2016) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנות והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית בראשותה של פרופ' מלכה מרגלית על עבודתה.
  2. לאמץ את המלצות הוועדה המקצועית להעניק הסמכה למכללה האקדמית גליל מערבי להעניק תואר ראשון בלימודי חינוך במתכונות חד-חוגית ודו-חוגית למשך ארבע שנים דהיינו עד יוני 2020.
  3. על המכללה להקפיד ולקבל עד 10% תלמידים חריגים כמקובל.
  4. על המכללה לעשות כל מאמץ שסטודנטים יתחילו לימודיהם לאחר עמידה במבחן יע"ל ובכל מקרה לא לאפשר לסטודנט לעבור לשנה ב' ללא עמידה במבחן.
  5. בתום התקופה, וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית בשנית, תוך בדיקת כלל הנושאים שהועלו בדו"ח לרבות עמידת המוסד והתוכנית בהחלטות המועצה במלואן.
  6. הארכת ההסמכה בתוכנית הלימודים החד-חוגית תהיה, בין היתר, בכפוף להחלטה שתתקבל במל"ג בנוגע לתוכניות לימודים במתכונת חד-חוגית בחינוך, וזאת בהתאם להחלטת מל"ג מיום 12.1.16 שהתקבלה בעקבות דו"ח הוועדה הבינ"ל להערכת איכות בתחום לימודי החינוך.
  7. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה.