18/06/19

הסמכה זמנית (ראשונה) לארבע שנים, עד יוני 2023, להעניק תואר שני (M.Sc.) עם תזה במדעי הים של המרכז האקדמי רופין

בישיבתה ביום ט"ו בסיון תשע"ט (18.6.2019) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל בנושא שבנדון והחליטה כלהלן:
1. להודות לסוקרים פרופ' אוריאל ספריאל (האוניברסיטה העברית), ופרופ' נגה קרונפלד (אוניברסיטת תל- אביב) על חוות הדעת שהגישו ועל עבודתם עד כה.
2. להסמיך את המרכז האקדמי רופין להעניק תואר שני מחקרי (M.Sc.) עם תזה לתקופה של ארבע שנים (עד יוני 2023).
3. בתום שלוש שנים ממועד מתן ההסמכה, דהיינו יוני 2022 יגיש המרכז דו"ח התקדמות ובו התייחסות להערות הסוקרים ועבודות התזה.
4. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 ועודכנה ביום 13.11.2018, בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".