23/06/20

הסמכה זמנית (ראשונה) לארבע שנים, עד יוני 2024, למכללה האקדמית לישראל ברמת גן להעניק תואר ראשון (B.A.) בכלכלה במתכונת דו-חוגית

בישיבתה ביום א' בתמוז תש"פ (23.6.2020) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה בנושא שבנדון    והיא החליטה לאמצה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשותו של פרופ' בני בנטל על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. לאמץ את דו"ח הוועדה  ולהעניק הסמכה זמנית לתקופה של ארבע שנים (עד יוני 2024) למכללה האקדמית לישראל להעניק תואר ראשון במתכונת דו-חוגית בכלכלה.
  3. בתקופת ההסמכה הזמנית על המכללה לשים דגש על גיוס ושילוב סגל אקדמי בכיר בתחום הכלכלה, אשר פעיל מחקרית ויוכל להשתלב כסגל ליבתי בתוכנית הלימודים.
  4. בתום התקופה, וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית בשנית, תוך בדיקת כלל הנושאים שהועלו בדו"ח לרבות עמידת המוסד והתוכנית בהחלטות המועצה  במלואן.
  5. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 13.11.2018 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".