23/06/20

הסמכה זמנית (ראשונה) לארבע שנים, עד יוני 2024, למכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן להעניק תואר שני (M.A.) ללא תזה בניהול תיירות ומלונאות בשפה האנגלית

בישיבתה ביום א' בתמוז תש"פ (23.6.2020) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה בנושא שבנדון           ובחוות הדעת שהגישו הסוקרים והיא החליטה לאמצה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' עירית עמית ופרופ' נתי אוריאלי על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
  2. לאמץ את המלצת הסוקרים ולהעניק למכללה האקדמית כנרת, הסמכה להעניק תואר שני (M.A.) ללא תזה בניהול תיירות ומלונאות בשפה האנגלית לארבע שנים (עד מאי 2024).
  3. במאי 2022 תתבקש המכללה לדווח לוועדת המשנה על התקדמותה בגיוס חבר סגל מתאים, כפי שממליצים הסוקרים.
  4. כתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית פעם נוספת , ככל הניתן על ידי אותם סוקרים, כדי לבחון תיקון הליקויים עליהם הצביעו.
  5. המוסד יוכל לפנות למל"ג, בכל עת טרם תום תקופת ההסמכה הזמנית, בבקשה להקדים את בדיקת תיקון הליקויים.