23/05/17

הסמכה זמנית (ראשונה) לארבע שנים, עד מאי 2021, להעניק תואר שני (M.U.E.) ללא תזה בהנדסה עירונית לטכניון מכון טכנולוגי לישראל

בישיבתה ביום כ"ז באייר תשע"ז (23.5.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל בדבר חוות הדעת של הסוקרים אשר בדקו את תוכנית הלימודים לתואר שני ללא תזה(M.U.E.)  בהנדסה עירונית המתקיימת בטכניון מכון טכנולוגי לישראל, והיא החליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
  2. להסמיך את הטכניון מכון טכנולוגי לישראל להעניק תואר שני ללא תזה(M.U.E.) בהנדסה עירונית לתקופה של ארבע שנים, דהיינו עד למאי 2021.
  3. לקראת תום התקופה וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית בשנית.
  4. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".