13/11/18

הסמכה זמנית (ראשונה) לארבע שנים, עד נובמבר 2022, למכללה האקדמית תל-חי לקיים מסלול עם תזה במסגרת תוכנית הלימודים לתואר שני (M.A.) בלימודי גליל

בישיבתה ביום ה' בכסלו תשע"ט (13.11.2018) אמצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים על חוות הדעת שהגישו.
  2. להסמיך לתקופה של ארבע שנים את המכללה האקדמית תל חי להעניק תואר שני עם תזה (M.A.) בלימודי גליל.
  3. לקראת תום תקופת ההסמכה וכתנאי להארכתה, תיבדק תוכנית הלימודים בשנית, בהתאם להחלטות המל"ג הנוגעות לעניין. במסגרת בדיקה זו ייבחנו גם עבודות תזה.
  4. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה.