13/11/18

הסמכה זמנית (ראשונה) לארבע שנים, עד נובמבר 2022, להעניק תואר שני (M.Sc.) עם וללא תזה במדעי המים למכללה האקדמית תל-חי

בישיבתה ביום ה' בכסלו תשע"ט (13.11.2018) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל בנושא שבנדון, כאשר לפניה דו"ח הוועדה אשר בדקה את תוכנית הלימודים לתואר שני (M.Sc.) עם וללא תזה במדעי המים של המכללה האקדמית תל-חי והיא החליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשות פרופ' אבנר עדין על הדו"ח שהגישה ועל עבודתה עד כה.
  2. להעניק למכללה האקדמית תל חי הסמכה זמנית (ראשונה) לארבע שנים, עד נובמבר 2022, להעניק תואר שני עם וללא תזה (M.Sc.) במדעי המים.
  3. לקראת שלב ההסמכה הקבועה על המכללה האקדמית תל חי למלא אחר המלצות הוועדה המקצועית כפי שמופיעות בדו"ח אשר הגישה, לרבות גיוס שני אנשי סגל ליבתי מתחום ליבת המים ולהציג כיצד מתקיים בפועל שיתוף הפעולה של המכללה עם המכללה האקדמית כנרת ועם המעבדה לחקר הכנרת.