24/09/20

הסמכה זמנית (ראשונה) לארבע שנים, עד ספטמבר 2024, להעניק תואר שני (M.Sc.) עם תזה בהנדסה ירוקה למכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון

בישיבתה ביום ו' בתשרי תשפ"א (24.9.2020) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל בנושא שבנדון והיא החליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
  2. להסמיך את המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון להעניק תואר שני M.Sc.)) עם תזה בהנדסה ירוקה לארבע שנים, עד ספטמבר 2024.
  3. לקראת תום תקופת ההסמכה יש לבחון את רמתן ואיכותן של עבודות התזה.
  4. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 (עדכון מיום 13.11.2018) בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".