12/02/19

הסמכה זמנית (ראשונה) לארבע שנים, עד פברואר 2023, להעניק תואר שני (M.Sc.) עם תזה בפיסיקה/ הנדסת אלקטרו-אופטיקה והסמכה להעניק תואר שני (M.Sc.) ללא תזה בפיסיקה/ הנדסת אלקטרו-אופטיקה למרכז האקדמי לב

בישיבתה ביום ז' באדר א' תשע"ט (12.2.2019) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל בדבר תוכנית הלימודים לתואר שני (M.Sc.) עם וללא תזה בפיסיקה/הנדסת אלקטרו-אופטיקה המתקיימת במרכז האקדמי לב והיא החליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים על חוות הדעת שהגישו ועל עבודתם עד כה.
  2. להסמיך את המרכז האקדמי לב להעניק תואר שני (M.Sc.) ללא תזה בפיסיקה/הנדסת אלקטרו-אופטיקה.
  3. להסמיך את המרכז האקדמי לב להעניק תואר שני (M.Sc.) עם תזה בפיסיקה/הנדסת אלקטרו-אופטיקה לתקופה של 4 שנים, דהיינו עד פברואר 2023.
  4. לקראת תום תקופת ההסמכה וכתנאי לחידושה תיבדק תוכנית הלימודים עם תזה בשנית, לרבות התזות המחקריות שתוגשנה.
  5. הארכת ההסמכה תהיה כפופה לעדכון החלטת המל"ג מיום 13.11.2018 בדבר הגבלת מספר ההסמכות הזמניות.