07/03/17

הסמכה זמנית (ראשונה) לחמש שנים, עד אפריל 2022, להעניק תואר ראשון (B.A.) בלימודי עבודה לאוניברסיטה העברית בירושלים

בישיבתה ביום ט' באדר תשע"ז (7.3.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרות על עבודתן ועל חוות הדעת שהגישו לה.
  2. לאמץ את המלצת הסוקרות ולהעניק הסמכה לאוניברסיטה העברית להעניק תואר ראשון דו חוגי (B.A.) בלימודי עבודה למשך חמש שנים דהיינו עד אפריל 2022.
  3. בתום התקופה, וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית בשנית, תוך בדיקת כלל הנושאים שהועלו בחוות דעת הסוקרות לרבות עמידת המוסד והתוכנית בהחלטות המועצה במלואן.