28/06/16

הסמכה זמנית (ראשונה) לחמש שנים, עד יולי 2021 , להעניק תואר ראשון (B.S.N.) בסיעוד למכללה האקדמית תל אביב יפו

בישיבתה ביום כ"ב בסיון תשע"ו (28.6.2016) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית בראשות פרופ' תמר קרוליק על הדו"ח שהגישה ועל עבודתה עד כה.
  2. להסמיך את המכללה האקדמית ת"א יפו להעניק תואר ראשון (B.S.N.) בסיעוד למשך חמש שנים (עד יולי 2021). לקראת תום התקופה וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית בשנית.
  3. בעוד שנתיים תעביר המכללה דיווח על:
  • גיוס אח/ות נוספת לרשימת חברי הסגל הליבתי בתוכנית.
  • מערך ההתנסות הקלינית של הסטודנטים בתוכנית, ובתוך כך, הפנייה למקומות ההתנסות והערכת הסטודנטים במקומות ההתנסות.
  1. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".