28/04/15

הסמכה זמנית (ראשונה) לחמש שנים (עד מרץ, 2020) למרכז הבינתחומי בהרצליה להעניק תואר שני ללא תזה בתקשורת ומדיה חדשים

בישיבתה ביום ט' באייר תשע"ה (28.4.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת תת-ועדת המשנה  למדעי החברה, ניהול ועסקים מיום 24.3.2015 , והיא מחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה הבודקת בראשותה של פרופ' נעמה שפי על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. לאמץ את דו"ח הוועדה ולהסמיך לחמש שנים את המרכז הבינתחומי בהרצליה להעניק תואר שני ללא תזה בתקשורת ומדיה חדשים.
  3. על המרכז הבינתחומי בהרצליה להמשיך ולהקפיד על איוש של חמישה תקנים מלאים מחולקים בהתאם לשיקול דעת המרכז.
  4. לאחר שלוש שנים על המוסד להגיש דיווח על מצבת סגל ההוראה.