10/01/17

הסמכה זמנית ראשונה למכללה האקדמית בית ברל להעניק תואר שני (M.A.A.T.) בטיפול באמצעות אמנויות – אמנות חזותית, וזאת עד לסוף שנה"ל תשע"ט

בישיבתה ביום י"ב בטבת תשע"ז (10.1.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה תחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות, והחליטה כלהלן:

  1. 1. להודות לוועדה המקצועית בראשות פרופ' אדיר כהן על הדו"ח שהגישה ועל עבודתה.
  2. לאור החלטות ות"ת ומל"ג בנושא "תוכניות חוץ-תקציביות במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים" (דו"ח ועדת גרונאו), לפיהן – לא תתקיים תוכנית חוץ תקציבית היכן שלא קיימת תוכנית מתוקצבת רגילה, ועל מנת לתת למוסד זמן סביר המאפשר לו לפעול לצורך עמידה בהחלטה זו לעניין קיומה של תוכנית מתוקצבת כאמור, מאמצת המל"ג את המלצת הוות"ת מיום 21.12.2016 בדבר הגבלת ההסמכה בתוכנית עד סוף שנה"ל תשע"ט (ספטמבר 2019), דהיינו, עד וכולל המחזור שיחל לימודיו בשנה"ל תשע"ח, ולא יתאפשר רישום סטודנטים חדשים לתוכנית מעבר למועד זה.
  3. ככל שהתוכנית תעמוד במתווה שאומץ ע"י ות"ת ומל"ג בנושא תוכניות חוץ תקציביות המוזכר לעיל, תוארך ההסמכה הזמנית בתוכנית בהתאם לדו"ח ועדת הבדיקה המקצועית אשר המליצה על מתן הסמכה זמנית לחמש שנים. הארכת ההסמכה מעבר למועד זה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".
  4. בעוד שנתיים תעביר המכללה את התייחסותה למכתב הוועדה מיום 13.6.2016, לרבות התייחסות לפרופיל המתקבלים לתוכנית.
  5. על המכללה להקפיד כי אחוז המתקבלים החריגים לא יעלה על 10% מכלל המתקבלים.