09/08/16

הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים, עד אוגוסט 2019, להעניק תואר שני (M.Sc.) ללא תזה בהנדסת תעשיה וניהול לשנקר – הנדסה. עיצוב. אמנות

בישיבתה ביום ה' באב תשע"ו (9.8.2016) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל בדבר חוות הדעת של הסוקרים אשר בדקו את תוכנית הלימודים לתואר שני (M.Sc.) ללא תזה בהנדסת תעשייה וניהול המתקיימת בשנקר – הנדסה. עיצוב. אמנות,  והיא החליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים על עבודתם עד כה ועל חוות הדעת שהגישו.
  2. להסמיך את שנקר – הנדסה. עיצוב. אמנות להעניק תואר שני ללא תזה (M.Sc.) בהנדסת תעשייה וניהול לתקופה של שלוש שנים, דהיינו עד אוגוסט 2019.
  3. על המוסד לעבות את מצבת הסגל בשני חברי סגל בכיר מליבת המקצוע במסגרת התחייבויות ארוכות טווח כחלק מהסגל האקדמי של תוכנית הלימודים.
  4. על המוסד לשים דגש על עיבוי מספר הסטודנטים בתוכנית לצורך חיזוק מצבה הפיננסי של התוכנית.
  5. על המוסד להקפיד כי מספר החריגים בתנאי הקבלה לא יעלה על 10% מכלל המתקבלים לתוכנית.
  6. כתנאי להארכת ההסמכה, תיבדק התוכנית על ידי שני סוקרים ובפרט תיבדקנה ההערות שעלו בחוות דעת הסוקרים, לרבות רמת הבחינות.
  7. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".