13/08/19

הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים, עד אוגוסט 2022, למכללה האקדמית בית ברל להעניק תואר שני (M.Teach) "מוסמך בהוראת המתמטיקה" במסלול העל-יסודי

בישיבתה ביום י"ב באב תשע"ט (13.8.2019) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:
1. להודות לסוקרים פרופ' אילנה לבנברג ופרופ' בוריס קויצ'ו על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
2. להסמיך את המכללה האקדמית בית ברל להעניק תואר שני (M.Teach.) "מוסמך בהוראת המתמטיקה" במסלול העל יסודי לתקופה של שלוש שנים, עד אוגוסט 2022.
3. לקראת השלב של חידוש ההסמכה להעניק את התואר בתוכנית ייבחנו כלל הנושאים אשר עלו בחוות דעת הסוקרים ובכלל זה הרחבת הסילבוסים ועדכון מקורות הקריאה.
4. הארכת ההסמכה תהיה כפופה לעדכון החלטת מל"ג מיום 22.7.2014 – החלטת מועצה מיום 13.11.2018 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".