13/08/19

הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים, עד אוגוסט 2022, להעניק תואר שני (M.A.) עם תזה בפסיכולוגיה קלינית למרכז האקדמי רופין

בישיבתה ביום י"ב באב תשע"ט (13.8.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה והחליטה כלהלן:

1. להודות לוועדה על עבודתה ועל חוות הדעת שהגישה לה.
2. לאמץ את המלצת הוועדה ולהעניק הסמכה למרכז האקדמי רופין להעניק תואר שני עם תזה (M.A.) בפסיכולוגיה קלינית למשך שלוש שנים דהיינו עד אוגוסט 2022.
3. להגביל את מספר התלמידים במסלול עם תואר שני מחקרי ל -15 במשך שלושת המחזורים הראשונים (שלוש שנים).
4. בתום התקופה, וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית בשנית, תוך בדיקת כלל הנושאים שהועלו דו"ח הוועדה לרבות עמידת המוסד והתוכנית בהחלטות המועצה במלואן לרבות בדיקת עבודות תזה.
5. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".