18/08/20

הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים, עד אוגוסט 2023, למכללה האקדמית לחינוך ע"ש א.ד. גורדון להעניק תואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) במתכונת דו-חוגית בחינוך חברתי קהילתי למסלול העל-יסודי (ז'-י')

בישיבתה ביום כ"ח באב תש"פ (18.8.2020) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות בנושא שבנדון והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית בראשותה של פרופ' קלרה סבג על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. להסמיך את המכללה האקדמית לחינוך ע"ש א.ד. גורדון להעניק תואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) במתכונת דו-חוגית, בחינוך חברתי קהילתי למסלול העל יסודי (ז'-י'), לשלוש שנים, עד אוגוסט 2023.
  3. לקראת תום תקופת ההסמכה, ולצורך חידוש ההסמכה להעניק את התואר בתוכנית, תיבדק שוב התוכנית לרבות בדיקת הנושאים המפורטים בדו"ח הוועדה.
  4. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 (עדכון מיום 13.11.18) בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".