08/08/17

הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים, עד אוגוסט 2020, להעניק תואר שני "מוסמך בהוראה" (M.Teach) ללא תזה במסלול העל-יסודי למכללה האקדמית לחינוך גורדון

בישיבתה ביום ט"ז באב תשע"ז (8.8.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית בראשותו של פרופ' מרדכי מירון על עבודתה ועל חוות הדעת שהגישה לה.
  2. לאמץ את המלצות הוועדה המקצועית להעניק הסמכה למכללה לחינוך האקדמית גורדון להעניק תואר שני "מוסמך בהוראה" ללא תזה (M.Teach) במסלול העל-יסודי למשך שלוש שנים, דהיינו עד אוגוסט 2020.
  3. בתום התקופה, וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית בשנית, תוך בדיקת כלל הנושאים שהועלו בדו"ח לרבות עמידת המוסד והתוכנית בהחלטות המועצה במלואן.
  4. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".