08/08/17

הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים, עד אוגוסט 2020, להעניק תואר שני (M.A.) עם תזה בפיתוח וייעוץ ארגוני למכללה האקדמית עמק יזרעאל

בישיבתה ביום ט"ז באב תשע"ז (8.8.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה על עבודתה ועל חוות הדעת שהגישה לה.
  2. לאמץ את המלצת הוועדה ולהעניק הסמכה למכללה האקדמית עמק יזרעאל להעניק תואר שני עם תזה (A.) בפיתוח וייעוץ ארגוני למשך שלוש שנים דהיינו עד אוגוסט 2020.
  3. בתום התקופה, וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית בשנית, תוך בדיקת כלל הנושאים שהועלו דו"ח הוועדה לרבות עמידת המוסד והתוכנית בהחלטות המועצה במלואן.
  4. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".