07/11/17

הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים, עד אוגוסט 2020, להעניק תואר שני (M.A.) ללא תזה בפסיכולוגיה התפתחותית למכללה האקדמית תל-אביב יפו

בישיבתה ביום י"ח בחשון תשע"ח (7.11.2017) אימצה המועצה להשכלה הגבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה,  והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשותו של פרופ' אבי שגיא-שורץ על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. להסמיך את המכללה האקדמית תל אביב יפו לתקופה של שלוש שנים, עד אוקטובר 2020, להעניק תואר שני (M.A.) ללא תזה בפסיכולוגיה התפתחותית.
  3. לקראת שלב הארכת ההסמכה ייבדקו הנושאים הבאים:

א.         קידומם של חברי סגל המלמדים בתוכנית ובכלל זה העמדת פרופסור בראש התוכנית.

ב.         העשרת ואיזון מקומות הפרקטיקום כך שהדומיננטיות של המכונים להתפתחות הילד תקטן.

ג.          חברי הוועדה מבקשים להיפגש עם התלמידים בסמסטר ב'  של שנת הלימודים השנייה כדי לקבל מהם משוב ישיר על לימודיהם בתחום העיוני, המחקרי, והמעשי. הוועדה תבקש לקיים ביקור זה כבר בסמסטר ב' של שנת הלימודים תשע"ח.

  1. היה ובמהלך שנת הלימודים תשע"ח תחול התקדמות בנושאים העיקריים למעקב, תמליץ הוועדה על מתן הסמכה קבועה עוד לפני סיום תקופת ההסמכה הזמנית.
  2. מתן ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".