14/08/18

הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים, עד אוגוסט 2021, למכללת הרצוג מיסודן של מכללות ליפשיץ והרצוג ירושלים להעניק תואר שני (M.Ed.) ללא תזה בהוראת מתמטיקה לבית הספר העל-יסודי

בישיבתה ביום ג' באלול תשע"ח (14.8.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים, פרופ' אבי ברמן ופרופ' ברכה קרמרסקי, על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
  2. להסמיך לתקופה של שלוש שנים (עד אוגוסט 2021) את מכללת הרצוג מיסודן של מכללות ליפשיץ והרצוג ירושלים להעניק תואר שני (M.Ed.) בהוראת מתמטיקה לבית הספר העל יסודי.
  3. לקראת תום ההסמכה תעביר המכללה דו"ח התפתחות ודוגמאות לעבודות גמר ועבודות סמינריוניות.
  4. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".