14/08/18

הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים, עד אוגוסט 2021, למכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל – חיפה להעניק תואר שני (M.Ed.) ללא תזה בלקויות למידה בשפה הערבית: הערכה והתערבות חינוכית

בישיבתה ביום ג' באלול תשע"ח (14.8.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים, פרופ' אוסיד ח'טיב וד"ר ורדה שרוני, על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
  2. להסמיך את המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל – חיפה לתקופה של שלוש שנים (עד אוגוסט 2021) להעניק תואר שני (M.Ed.) בלקויות למידה בשפה הערבית: הערכה והתערבות חינוכית.
  3. לקראת תום ההסמכה תעביר המכללה דו"ח התפתחות, שיתייחס בין היתר להערות הסוקרים מיום 25.3.2018 ומיום 3.4.2018, ודוגמאות לעבודות גמר ועבודות סמינריוניות.
  4. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".