14/08/18

הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים, עד אוגוסט 2021, למכללה האקדמית לחינוך תלפיות להעניק תואר שני (M.Ed.) ללא תזה באנגלית כשפה בינלאומית

בישיבתה ביום ג' באלול תשע"ח (14.8.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרות, פרופ' עירית קופפרברג ופרופ' ענת סטבנס, על עבודתן ועל חוות הדעת שהגישו.
  2. להסמיך את המכללה האקדמית לחינוך תלפיות לתקופה של שלוש שנים להעניק תואר שני (M.Ed.) באנגלית כשפה בינלאומית.
  3. לאשר את בקשת המכללה ולאפשר לה לקבל לתוכנית מועמדים בעלי תעודת הוראה באנגלית וניסיון בהוראה, גם אם אינם בעלי תואר ראשון בשפה או ספרות אנגלית. מועמדים ללא רקע מספיק בתחומי דעת אלה יידרשו ללימודי השלמה כתנאי לקבלתם.
  4. לקראת תום תקופת ההסמכה תעביר המכללה דו"ח התפתחות ודוגמאות לפרויקטי גמר שנכתבו במסגרת התוכנית.
  5. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".