13/08/19

הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים, עד אוגוסט 2022, לאמונה-אפרתה, מכללה אקדמית לאמנויות ולחינוך להעניק תואר שני (M.Ed.) ללא תזה בזכרון, מורשת ישראל וחינוך

בישיבתה ביום י"ב באב תשע"ט (13.8.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשותו של פרופ' מעוז עזריהו על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. להסמיך את אמונה-אפרתה, מכללה אקדמית לאמנויות ולחינוך לתקופה של שלוש שנים (עד אוגוסט 2022) להעניק תואר שני (M.Ed.) ללא תזה בזיכרון, מורשת ישראל וחינוך.
  3. לקראת תום תקופת ההסמכה תעביר המכללה דו"ח התפתחות ודוגמאות לפרויקטי גמר.
  4. על הסוקרים / הוועדה המקצועית שיבדקו את התוכנית לקראת חידוש ההסמכה, לתת דעתם לשם התוכנית והתאמתו לתוכנית.
  5. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות" כפי שעודכנה ב-13.11.2018.