13/08/19

הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים, עד אוגוסט 2022, למכללה האקדמית בית ברל להעניק תואר שני (M.Teach) "מוסמך בהוראת המדעים" במסלול העל-יסודי

ישיבתה ביום י"ב באב תשע"ט (13.8.2019) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:
1. להודות לסוקרים פרופ' רון בלונדר ופרופ' איליה לוין על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
2. להסמיך את המכללה האקדמית בית ברל להעניק תואר שני "מוסמך בהוראת המדעים" (M.Teach.) במסלול העל יסודי לתקופה של שלוש שנים, עד אוגוסט 2022.
3. לקראת השלב של חידוש ההסמכה להעניק את התואר בתוכנית ייבחנו כלל הנושאים אשר עלו בחוות דעת הסוקרים ובפרט התאמת הקורסים הדיסציפלינריים להכשרת מורים לחטיבה העליונה, ובכלל זה שילוב טכנולוגיות בהוראת המדעים, חיבור הקורסים הפדגוגיים להוראת המדעים ועיבוי הלימודים בהתמחויות במעבדות חקר.
4. הארכת ההסמכה תהיה כפופה לעדכון החלטת מל"ג מיום 22.7.2014 – החלטת מועצה מיום 13.11.2018 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".