28/10/14

הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים (עד אוקטובר 2017) לאוניברסיטת בן-גוריון בנגב להעניק תואר ראשון (B.Sc.) בביולוגיה-פסיכולוגיה

בישיבתה ביום 28.10.2014 דנה  המל"ג בהמלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה ומדעים בנושא הנדון מאותו היום והיא מחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המלווה בראשות פרופ' שרה לביא על הדו"ח שהגישה ועל עבודתה עד כה.
  2. להעניק לאוניברסיטת בן גוריון בנגב הסמכה לתקופה של שלוש שנים להענקת תואר "בוגר במדעים" (B.Sc.) בביולוגיה-פסיכולוגיה במתכונת חד חוגית.
  3. המל"ג מבקשת מאוניברסיטת בן גוריון להציע שם חדש לתוכנית שישקף את המתכונת החד –חוגית של תוכנית הלימודים.
  4. לקראת שלב מתן הסמכה שאינה מוגבלת בזמן תבקש הוועדה לקבל לידה דו"ח התפתחות מעודכן והוועדה תבחן בשנית את תוכנית הלימודים ואת יישום הערותיה כמפורט בדו"ח על ידי אוניברסיטת בן גוריון.
  5. ההסמכה הזמנית תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".