15/11/16

הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים, עד אוקטובר 2019, למכללה האקדמית לחינוך אורנים להעניק תואר שני (M.Ed.) בחינוך לגיל הרך

בישיבתה ביום י"ד בחשון תשע"ז (15.11.2016) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרות על עבודתן ועל חוות הדעת שהגישו.
  2. להסמיך את מכללת אורנים לתקופה של שלוש שנים (עד נובמבר 2019) להעניק תואר שני (M.Ed.) בחינוך לגיל הרך.
  3. במהלך התקופה, על המכללה לפעול כלהלן:

א.         למרות שנדרשה לגייס לתוכנית חברי סגל שתחום התמחותם הוא הגיל הרך, לא עמדה המכללה ביעד זה. לטיפוח סגל מקומי יש חשיבות, בתנאי שאינו פוגע ברמה האקדמית של התוכנית. על המכללה לגבש מתווה לקידום חברי סגל צעירים מומחים בחינוך בגיל הרך ולגיוס חברי סגל בכירים בתחום.

ב.         בהתייחסותה מיום 1.8.2016, לא ענתה המכללה על חוות דעתה הראשונה של פרופ' מבורך לשביעות רצונה, והמכללה נדרשת לפעול בהתאם לחוות דעתה הסופית של פרופ' מרים מבורך מיום 11.9.2016.

  1. לקראת פתיחת שנת הלימודים תשע"ח על המכללה להגיש דו"ח התפתחות, שיכלול בין היתר דיווח על פעילותה של המכללה בהתאם לסעיף 3 לעיל, וכן על הפעלת המוקד לחינוך והתפתחות בגילאי לידה עד 3, מוקד שלא נפתח נכון לשנה"ל תשע"ו.
  2. עם דו"ח ההתפתחות תגיש המכללה דוגמאות לעבודות גמר ועבודות סמינריוניות שנכתבו במסגרת התוכנית.
  3. דו"ח ההתפתחות יועבר לסוקרות לחוות דעתן בנוגע לתוכנית הלימודים ואיכותה, לרבות המלצה למל"ג האם להאריך את ההסמכה או לא להאריך את ההסמכה של המוסד להעניק את התואר בתוכנית הלימודים.
  4. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".