07/11/17

הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים, עד אוקטובר 2020, להעניק תואר שני (M.A.) עם וללא תזה בפסיכולוגיה חינוכית למכללה האקדמית תל-חי

בישיבתה ביום י"ח בחשון תשע"ח (7.11.2017) אימצה המועצה להשכלה הגבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה,  והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשותה של פרופ' שגיא על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. לאמץ את המלצת הוועדה ולהעניק למכללה האקדמית תל חי הסמכה זמנית לתקופה של שלוש שנים (עד אוקטובר 2020) להעניק תואר שני (M.A.)בפסיכולוגיה חינוכית עם וללא תזה.
  3. לקראת תום תקופת ההסמכה וכתנאי להארכתה, תיבדק תוכנית הלימודים, לרבות הנושאים הבאים:

א.         גיוס חבר סגל מתחום הפסיכולוגיה החינוכית שיהיה מחויב לתוכנית וישמש כעתודה ניהולית במסגרת התוכנית.

ב.         תמהיל הסטודנטים ותנאי קבלה לתוכנית יישמרו לאורך זמן.

ג.          עבודות הגמר ועבודות התזה של הסטודנטים.

  1. מתן ההסמכה כפוף גם להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".