19/10/21

הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים, עד אוקטובר 2024, לשנקר. הנדסה. עיצוב. אמנות להעניק תואר שני (M.Des.) ללא תזה בעיצוב ופיתוח משחקים דיגיטליים

בישיבתה ביום י"ג בחשון תשפ"ב (19.10.2021) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות בנושא שבנדון והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית בראשות פרופ' קימל על הדו"ח שהגישה ועל עבודתה עד כה.
  2. להסמיך את שנקר, הנדסה. עיצוב. אמנות. להעניק תואר שני ללא תזה (M.Des.) בעיצוב ופיתוח משחקים דיגיטליים לתקופה של שלוש שנים (עד אוקטובר 2024). לקראת תום התקופה וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית בשנית.
  3. לקראת תום התקופה יתבקש המוסד להציג סיפורי בוגרים מוצלחים ולהראות כיצד בוגריו מקדמים את המחקר בתחום או את התעשייה המקומית.
  4. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 13.11.2018 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".