19/10/21

הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים, עד אוקטובר 2024, להעניק תואר שני (M.A.) ללא תזה בטיפול באמצעות אמנויות – אמנות חזותית לאוניברסיטת בר-אילן

בישיבתה ביום י"ג בחשון תשפ"ב (19.10.2021) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות אודות התוכנית שבנדון, והיא החליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית בראשות פרופ' אפרת הוס על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. להסמיך את אוניברסיטת בר אילן להעניק תואר שני ללא תזה (M.A.) בטיפול באמצעות אמנויות-אמנות חזותית לתקופה של שלוש שנים (עד לאוקטובר 2024).
  3. לקראת תום מועד ההסמכה הזמנית על המוסד להגיש דו"ח התפתחות ובו פירוט יישום דרישות הוועדה המקצועית.
  4. ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 ועודכנה ביום 13.11.2018, בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".