08/04/14

הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים (עד אפריל 2017) ל"חמדת הדרום" – המכללה התורנית לחינוך, להעניק תואר שני (M.Ed.) בניהול וארגון מערכות חינוך

בישיבתה ביום ח' בניסן תשע"ד (8.4.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשותו של פרופ' יזהר אופלטקה על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. הוועדה ממליצה למועצה להשכלה גבוהה להסמיך את מכללת חמדת הדרום לתקופה של שלוש שנים להעניק תואר שני (M.Ed.) בניהול וארגון מערכות חינוך.
  3. הוועדה התרשמה מסגל ההוראה בתוכנית, אך ממליצה למכללה לעשות מאמץ נוסף ולגייס חברי סגל תקניים, שנוכחותם במכללה תהיה גדולה יחסית למצב היום, ויסייעו לגיבוש צוות קבוע.
  4. הוועדה מודעת לקושי במציאת מומחים בתחום דיני החינוך, אך מייחסת חשיבות להקניית תוכן זה ולכן ממליצה כי חבר הסגל שילמד קורס זה יוכל להיות משפטן בעל תואר שני לפחות.
  5. יש להקפיד כי עבודות הגמר יהיו בהלימה למהותה של התוכנית ויעסקו בתחום המנהל החינוכי.
  6. יש להבהיר לסטודנטים כי עבודת הגמר אינה שווה לעבודת תזה, גם אם היא מחקרית.  לצורך גיבוש נתונים ועיבודם, יש להקפיד שהקורסים בשיטות סטטיסטיות-כמותיות ואיכותניות יכשירו את הסטודנטים  לביצוע מחקריהם.
  7. יש להגדיל את מספר מקורות הקריאה בלועזית, כמצופה מתוכנית לתואר שני.
  8. במידה והמכללה תרצה לשנות קורסים ו/או את המרצים המלמדים בתוכנית, היא תוכל לעשות זאת רק באישורה של הוועדה המלווה.
  9. הקורסים העוסקים במבוא למנהל החינוך, במנהיגות חינוכית ובמדיניות חינוכית יילמדו ע"י בעלי תואר שלישי במנהל חינוך בלבד, וחל איסור לפטור סטודנטים מהקורסים הללו על סמך לימודים קודמים. מתן פטור בקורסים אחרים מותנה במקרים חריגים בהם נבדקה התאמה מוחלטת בין תכני  הקורס בגינו מתבקש הפטור לבין תכני הקורס שנלמד במכללה.
  10. במאי 2015 תעביר המכללה דו"ח התקדמות לתוכנית שיכלול דוגמאות לבחינות ברמות שונות וכן רשימה של פרויקטי גמר מתוכה יבחרו חברי הוועדה מספר פרויקטים לעיונם.