08/04/14

הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים (עד אפריל 2017) למרכז האקדמי רופין, להעניק תואר שני ללא תזה (M.A.) בלוגיסטיקה ומערכות ימיות

בישיבתה ביום ח' בניסן תשע"ד (8.4.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשותו של פרופ' יהודה חיות על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה לה.
  2. לאמץ את המלצות הוועדה הבודקת ולהסמיך את המרכז האקדמי רופין להעניק תואר שני ללא תזה (A.) בלוגיסטיקה ומערכות ימיות למשך שלוש שנים, דהיינו עד אפריל 2017.
  3. בתום התקופה, וכתנאי לחידוש ההסמכה, תיבדק התוכנית בשנית, תוך בדיקת כלל הנושאים שהועלו בדו"ח, לרבות עמידת המוסד והתוכנית בהחלטות המועצה במלואן.