08/04/14

הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים (עד אפריל 2017) למרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה להעניק תואר ראשון (B.A.) במינהל מערכות בריאות ולקיים במסגרתו התמחות בניהול הגרונטולוגיה היישומית

בישיבתה ביום ח' בניסן תשע"ד (8.4.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המלווה בראשותה של פרופ' יפה מכנס, על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. להעניק למרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה הסמכה זמנית להעניק תואר ראשון במינהל מערכות בריאות, וזאת לתקופה של שלוש שנים.
  3. על המרכז לפעול בהתאם להחלטת המל"ג מיום ג' בתמוז תשע"ג (11.6.2013) בעניין "אנגלית כשפה זרה, כולל ספי קבלה בשפה האנגלית במוסדות להשכלה גבוהה", בהתאם להתחייבותו מיום 10.3.2014.
  4. לאשר למרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה לפתוח במסגרת תוכנית זו את ההתמחות בניהול הגרונטולוגיה היישומית. התמחויות אלו לא תצוינה על גבי התעודה.
  5. לקראת תום תקופת ההסמכה וכתנאי להארכתה, תיבדק ההתפתחות שחלה במוסד ובתוכנית הלימודים, בהתאם להחלטות המל"ג הנוגעות לעניין ומדיניותה בנושאים שונים, ובהתאם למפורט בדו"ח הוועדה.
  6. המועצה מחליטה להחזיר לוועדת המשנה לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל את בקשת המוסד לפתוח התמחות בניהול מחקר קליני, על מנת לבדוק את מידת ההתאמה של התמחות בניהול מחקר קליני למסגרת לימודים של תואר ראשון.