04/04/17

הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים, עד אפריל 2020, להעניק תואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) דו-חוגי באזרחות למסלול העל-יסודי (ז'-י') לאמונה אפרתה – מכללה אקדמית לאמנויות וחינוך

בישיבתה ביום ח' בניסן תשע"ז (4.4.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשותו של פרופ' אהרון קליימן על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. להסמיך את אמונה-אפרתה מכללה אקדמית לאמנויות וחינוך להעניק תואר "בוגר בהוראה" B.Ed.)) דו-חוגי באזרחות במסלול העל-יסודי לתקופה של שלוש שנים, עד אפריל 2020.
  3. לקראת תום התקופה וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית, לרבות בנושאים הבאים:

א.      האם סגל המורים באותה עת ראוי מבחינת הרכבו, איכותו ומחויבותו העתידית לאמונה-אפרתה – מכללה אקדמית לאמנויות וחינוך ולתוכנית הלימודים.

ב.       מספרי הסטודנטים הסדירים בתוכנית.

ג.       רמתן של עבודות הסמינר של הסטודנטים בתוכנית.

ד.       מדיניות הענקת הציונים בבחינות ובעבודות, לרבות נושא התפלגות הציונים בקורסים השונים.

ה.      מצאי הספרייה הרלוונטי לתוכנית.

ו.       מבנה תוכנית הלימודים ותכני התוכנית.

  1. מתן ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".