04/04/17

הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים, עד אפריל 2020, להעניק תואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) בחינוך מיוחד למסלול גן (לידה עד 6) למכללה האקדמית לחינוך ולספורט אוהלו בקצרין

בישיבתה ביום ח' בניסן תשע"ז (4.4.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשותה של ד"ר גלעדה אבישר על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. להסמיך את המכללה האקדמית לחינוך ולספורט – אוהלו בקצרין להעניק תואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) בחינוך מיוחד (לידה-6) במסלול הגן לתקופה של שלוש שנים, עד אפריל 2020.
  3. אחת לשנה ועד תום תקופת ההסמכה, תתבקש המכללה להעביר פירוט מלא של תוכנית הלימודים שנלמדת בפועל, בחלוקה לשנות לימוד (טבלה): שמות הקורסים, סוג הקורסים (בחירה, חובה, סדנה, סמינרים וכו') היקפם בש"ש ובנ"ז, סמסטריאלי/שנתי, מספרי סטודנטים בכל אחד מהקורסים, ושמות המורים. כמו כן תתבקש המכללה לציין מה הם הצעדים הנוספים שהיא נוקטת לחיזוק התוכנית.
  4. לקראת תום התקופה וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית, לרבות בנושאים הבאים:

א.         האם סגל המורים באותה עת ראוי מבחינת הרכבו, איכותו ומחויבותו העתידית למכללת אוהלו ולתוכניות הלימודים.

ב.         מספרי סטודנטים בתוכנית

ג.          מבנה תוכנית הלימודים ותכני התוכנית בדגש על חינוך מיוחד לגיל הרך.

  1. מתן ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".