24/04/18

הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים, עד אפריל 2021, לסמינר הקיבוצים, המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות להעניק תואר שני (M.Ed.) עם תזה בחינוך סביבתי

בישיבתה ביום ט' באייר תשע"ח (24.4.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרי התוכנית, פרופ' תמר קיסר ופרופ' אלון אנגרט, על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
  2. להסמיך את סמינר הקיבוצים, המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות לתקופה של שלוש שנים, עד אפריל 2021, להעניק תואר שני (M.Ed.) עם תזה בחינוך סביבתי.
  3. עד לשלב ההסמכה, על המכללה לפעול בהתאם לחוות דעתה של פרופ' תמר קיסר מיום 18.12.2017, כלהלן:

א.         להתאים את הקורס בשיטות מחקר כמותיות לקורס ברמת תואר שני.

ב.         לפעול לקידומה של  תוכנית לקידום של חברים בסגל התוכנית, כדי שיוכלו לשמש כעתודה להובלתה בעתיד.

ג.          להקפיד על התאמתם של נושאי עבודות התזה לרציונל התוכנית ועל תרומתם לתוכניות חינוכיות (פורמליות ולא-פורמליות) שבהן מעורבים המורים בעבודתם השוטפת.

  1. לקראת תחילת שנה"ל תשע"ט תעביר המכללה דו"ח התפתחות של התוכנית ודוגמאות לעבודות תזה.
  2. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר

ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".