24/04/18

הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים, עד אפריל 2021, לסמינר הקיבוצים, המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות להעניק תואר שני (M.Ed.) עם תזה בחינוך מתמטי

בישיבתה ביום ט' באייר תשע"ח (24.4.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרי התוכנית, פרופ' שלמה וינר ופרופ' דוד בן חיים, על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
  2. להסמיך את סמינר הקיבוצים, המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות לתקופה של שלוש שנים, עד אפריל 2021, להעניק תואר שני (M.Ed.) עם תזה בחינוך מתמטי.
  3. לקראת תחילת שנה"ל תשע"ט תעביר המכללה דו"ח התפתחות של התוכנית ודוגמאות לעבודות תזה.
  4. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".