30/04/20

הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים (עד אפריל 2023) להעניק תואר ראשון (B.A.) בניהול ומשאבי אנוש למכללה האקדמית כנרת

בישיבתה ביום ו' באייר תש"פ (30.4.2020) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה בנושא שבנדון, והיא החליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו לה.
  2. לאמץ את המלצות הסוקרים ולהעניק הסמכה זמנית לשלוש שנים (עד אפריל 2023) למכללה האקדמית כנרת להעניק תואר ראשון (A.) בניהול ומשאבי אנוש.