26/12/17

הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים, עד דצמבר 2020, להעניק תואר ראשון (B.A.) חד-חוגי ודו-חוגי רב תחומי למכללה האקדמית גליל מערבי

בישיבתה ביום ח' בטבת תשע"ח (26.12.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית בראשותו של פרופ' אביעד רז על עבודתה ועל חוות הדעת שהגישה לה.
  2. לאמץ את המלצות הוועדה המקצועית להעניק הסמכה זמנית למכללה האקדמית גליל מערבי להעניק תואר ראשון חד-חוגי ודו-חוגי (B.A.) רב תחומי  למשך שלוש שנים, דהיינו עד דצמבר 2020.
  3. בתום התקופה, וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית בשנית, תוך בדיקת כלל הנושאים שהועלו בדו"ח לרבות עמידת המוסד והתוכנית בהחלטות המועצה במלואן.
  4. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".