11/12/18

הסמכה זמנית ראשונה לשלוש שנים, עד דצמבר 2021, לקריה האקדמית אונו להעניק תואר שני (LL.M.) עם תזה במשפטים

בישיבתה ביום ג' בטבת תשע"ט (11.12.2018) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה בנושא שבנדון ובחוות הדעת שהגיש הסוקר, והיא החליטה לאמצן, כלהלן:

  1. להודות לסוקר פרופ' ידידיה שטרן על עבודתו ועל חוות דעתו.
  2. להעניק הסמכה זמנית לשלוש שנים (עד דצמבר 2021) לקריה האקדמית אונו להעניק תואר שני (.LL.M)  עם תזה במשפטים.
  3. לקראת תום תקופת ההסמכה התוכנית תיבדק, ככל הניתן על ידי אותו סוקר.