17/12/19

הסמכה זמנית ראשונה לשלוש שנים (עד דצמבר 2022) להעניק תואר שני (M.A.) ללא תזה בטיפול באמצעות אמנויות – טיפול באמנות, למכללה האקדמית תל-חי

בישיבתה ביום י"ט בכסלו תש"פ (17.12.2019) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות בנושא שבנדון והיא החליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרות פרופ' אפרת הוס וד"ר עדנה ניסימוב נחום על חוות הדעת שהגישו ועל עבודתן.
  2. להסמיך את המכללה האקדמית תל-חי להעניק תואר שני ללא תזה (M.A) בטיפול באמצעות אומנויות- טיפול באומנות לתקופה של שלוש שנים (עד דצמבר 2022).
  3. לקראת תום מועד ההסמכה הזמנית על המוסד להגיש דו"ח התפתחות ובו פירוט יישום דרישות הסוקרות.
  4. ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 ועודכנה ביום 13.11.2018, בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".